Home Ký sự Chết vì Thần Y và Thần Dược (Phiếm luận)- phần 1

Chết vì Thần Y và Thần Dược (Phiếm luận)- phần 1

2986
0

…Với sự vô trách nhiệm của việc giáo dục Y tế cộng đồng, sự vô tình của truyền thông chính thống, sự vô cảm của giới học thuật Y Khoa, cộng với sự truyền bá vô tội vạ của mạng xã hội, một số không ít dân chúng của nước ta không chết về bệnh tật mà chết vì số “Thần y” đang tự phát nở rộ như cỏ mùa xuân, và số “Thần dược” mà thứ hầm bà lằng gì cũng có thể “đăng quang” là thuốc trị bá bệnh- TN

A- PHIẾM BÀN VỀ 5 CẢNH GIỚI CỦA NHẬN THỨC

1/ Nguyên tắc

Tri Thức và nói rộng ra là Trí Tuệ của con người, ít nhất phải trải qua 5 tầng cấp của Ý Thức- Tư Duy. Đó là Biết, Hiểu, Nghiệm- Thấu và Ngộ

1- BIẾT là đã học qua, đã đọc rồi, đã nghe nói, đã nhìn thấy, đã cảm nhận được…những khái niệm ban đầu về một vấn đề gì đó, mà mình có thể cho là có lý, có thể đúng, có thể hữu ích và cần thiết….

2- HIỂU là sự biết đã được tham khảo có sự phân tích, đối chứng, so sánh và lập luận chắc chắn của Tư Duy từ đó khẳng định sự đã biết là sự thật, là đúng, là cần thiết, cần ứng dụng…

3- NGHIỆM là sự tự trải nghiệm sự Biết và sự Hiểu qua thực tế của Đời Sống.

4- THẤU là sự hiểu biết và trải nghiệm thực sự trở thành một phần của đời sống, của “máu thịt” và ý thức- tư duy của bản thể

5- NGỘ là nhận thức tư duy của cá thể hòa nhập với Tri Thức Tổng Thể của Nhân Loại của Vũ Trụ

Người có trình độ cao, uyên bác về cảnh giới thứ 1 và 2 được gọi là các Lý Thuyết Gia, các Học Giả.

Các Lý Thuyết Gia các Học Giả có thêm sự chứng nghiệm cao về cảnh giới thứ 3 và thứ 4 thường được gọi là Trí Giả

Các Trí Giả có đạt được cảnh giới thứ 5 thường gọi là các bậc Trí Tuệ

Sự Hiểu, Biết, Trải Nghiệm, Thấu, Ngộ của các bậc Trí Tuệ được xây dựng trên nền tảng của Thiện Tâm và mục đích hướng đến Chân-Thiện-Mỹ thì được gọi là Bậc Trí Huệ.

(Khi chỉ mới có cảnh giới thứ Nhất mà đã vội chia sẻ, vội phổ cập…là không lương thiện

Chỉ mới có cảnh giới thứ Nhất và thứ Hai mà đã vội chỉ bày cho thiên hạ là làm ác

Chưa có từng trải cảnh giới thứ Ba và đạt được cảnh giới thứ Tư mà đã muốn làm Thầy thiên hạ đó là đồ bịp bợm

Chưa đạt được cảnh giới thứ Năm mà đã làm Đạo Sư là đó phường vô đạo)

2/ Ví dụ minh họa

(Xem tiếp phần 2)

09.10.16
TN

SHARE