Không như bên cạnh em ngồi

Bây giờ lướt phím cũng môi tê nồng

Con bà nó!

Đò chẳng cần sông

Cũng lơi mái đẩy cũng vòng mạn đưa

Nên đời nòi nảy u…u…

Đạo chích bỗng hóa Đại sư, Tổ làng

Hổm nào đáy giếng oang oang

Hoạt nhiên thành “Cụ” đàng hoàng chợ Phây

Khiếp! Nhầy…

Heeeeeeeé!!!!

30.10.21

Thuận Nghĩa

29.10.10

thuận nghĩa

SHARE