..Vì mây nước ngãng loai về đâu đó

Nên tao trăng để quạnh chạnh vành nôi

Nơi xa lắm trong mịt mù ức lạnh

Hỏi còn không vay một tiếng ru hời

….

13.11.21

Thuận Nghĩa

SHARE