Trầm thiêng giữa giấc liêu trai 
Phiêu linh từng sợi dài dài buông buông*

Hoát nhiên điểm xuyết cuộc buồn
Chỉ phai vẫn cố móc luồn tranh yêu

Phất phơ mái rủ cọng chiều 
Đau đau tuổi hạc soi khều vạt xưa

Chồng lên từng độ gió lùa
Cho nơi dặt dẹo thêm mùa khô hanh

Vạt xưa bỗng nẩy hạt lành 
Gieo nơi nắng hạn hẹn nhành non mai

Liu hiu lại đoá mơ cài
Trầm thiêng mũm giấc liêu trai hạc chiều

*
Xưa nay toàn gặp “phi dê” hệ…hệ….

30.06.19
TN

SHARE