Đừng có nói Huế hiền, Huế mơ, Huế mộng nghe. Huệ là Huệ chị thặng mặt luông…..

khẹc khẹc….

01.18
tn

SHARE