Home Khí công Tư Liệu Chiết Giải Nội Tức bằng Âm Thanh và Ánh Sáng trong Kinh...

Chiết Giải Nội Tức bằng Âm Thanh và Ánh Sáng trong Kinh Cổ”- (KinhTô Lông Mày)

1544
0

ĐẠI KHÁI CỦA TRUNG TUẦN THÁNG 7… (âm lịch)

Chủ sự nhóm “Nghiên Cứu Nội Công Phật Gia” của Đức Quốc

Đề tài: “Chiết Giải Nội Tức bằng Âm Thanh và Ánh Sáng trong Kinh Cổ”- (KinhTô Lông Mày)
Phấp Đàn: Myanmar

(Những hình ảnh đính kèm có tính chất minh họa)

29.08.17
TN

SHARE