Xem cho vui thôi nhé!!!. “Bát quái đồ” của bên Kinh dịch Dự đoán học, “họ” nói thế. (Cũng có nghĩa bắt đầu lại…tiếp tục…hay kết thúc… là tùy thuộc vào trân chiến X của “hắn ta”…???

03.08.21

TN

SHARE