chưa từng mượt mỡn độ tình

nên tìm bữa tóc rình rình vuốt yêu

cũng vì heo hẻo chim kêu

mới nương vượn hú tránh thều thào đêm

chặt không khi lạt buộc mềm

thắm không cau héo khéo têm trầu vàng

đời đâu như ván ô quan

nhón đây bỏ đó tàn tàn rải vung

mong vạn nẻo ước vô cùng…

tâm còn cò vạc… lum khum tre làng

để rồi lỡ chuyến đò ngang

muốn đi đò dọc ngại quàng nợ sông

nói vuông là… tập tầm vông

nói tròn là cái khổng không về chiều

tóc đâu cho vuốt phát yêu

bỏ công anh phải lêu bêu bấy giờ…

(biết rằng đời nỏ là mơ

mất chi của Bọ. Cứ chờ. Biết đâu!)

hì..hì…

19.08.20

Thuận Nghĩa

SHARE