Bữa sáng ấy! lặng như tờ
mây em tạnh xuống mặt hồ tịch liêu
Cũng sáng ấy trên cầu kiều
có nhành hoa đại cợt trêu nắng tàn

Sáng bữa ấy! chúng mình tan
anh vô trong Nội cười khan với tình
Ấy buổi sáng! lá còn xanh
chừ ni lá rộm hết nhành hôm xưa

Là em đấy! Cả bốn mùa
anh om nhớ nớ để chua chát mình
Em là đấy! Như thời kinh
chuỗi buồn lần hạt khập khênh cuối đời

Đấy là em! Tiếng à…ơi…
ru cho mộng mị đủ lời lê thê
Là em đấy! Cõi rụng về
….

10.12.16
tn

SHARE