Đệ tử “rọt” của mình toàn là dân IT xịn. Vậy mà cái Laptop trục trặc cái Wifi Card. Toàn phải viết bài vô USB, rồi chạy qua nhà hàng xóm nhờ post lên. Cuối cùng cũng phải mang ra tiệm. Nó làm có chưa đầy phút chặt 39 EU. Đau rọt dễ sợ̣.hehehehehe!!!!

04.10.18
TN

SHARE