Người đã cũ mà thơ còn như mới

Nên hôm nay thử ghép lại vần yêu

Con bà nó! vẫn cứ còn nhơ nhớ

Còn day dứt xen một chút phiêu phiêu

….

21.05.21

TN

SHARE