vay em một chút hồn nhiên

mang vào trong độ tọa thiền tìm Không

trả em lại mớ bòng bong

cái hôm lỡ gặp đã thòng lọng đau

bổ ba chẻ sáu cũng cau

bạc vôi khéo quệt thành màu son tươi

nhão duyên têm lại nụ cười

khay tình độn đổi mâm lời đãi đưa

thực ra xưa đã tà lưa

gừng cay nay bội chín mùa. Còn hơn!!!

quá tin em mới tủi hờn

xin đừng cơm nguội khi còn sắn khoai

dù giờ thấu ngộ giêng hai

vẫn còn thất bát dài dài tháng năm

ba mươi phải nghĩ tới rằm

cậy, hồng lỡ bán đừng nhằm mít xơ *

để anh dạy nét ơ hờ…

em chắp sửa lại chữ “Chờ” cho sau….

____________

*~ Ý của câu Tục ngữ:

“…Còn duyên buôn cậy, bán hồng,

Hết duyên buôn mít, cho chồng nhặt xơ…”

15.02.21

Thuận Nghĩa

SHARE