…Muốn neo bến nước đầu làng

Để khi em gọi đò ngang…

Thì chèo!

Muốn làm đầu dốc cheo leo

Lỡ như em đến

Khom chiều bước chân…

Thực ra cũng muốn tục trần

Bởi thương một chút trong ngần

Nên thôi!

(Ước chi bữa nọ lỡ rồi

Để nghe em ngoác: “Giời ơi là Giời…”)

(He…he…he…nhiều khi thèm Lục Bát, mà chả có cái gì để gây cảm xúc, nên nó ra nông nổi vậy đó…)

19.11.20

Thuận Nghĩa

SHARE