Home Ký sự NGŨ ÂM ĐỊCH và ĐẠI MẠC TIÊU cùng TỶ PHỤNG TIÊU (Stt..“Shop...

NGŨ ÂM ĐỊCH và ĐẠI MẠC TIÊU cùng TỶ PHỤNG TIÊU (Stt..“Shop Hàng“…)

1665
0

„Linh Hương Phụng Hoàng Hí“ là pho nội công Phật Gia rất diệu dụng của Phật Giáo Ngũ Đài Sơn. Pho Nội Gia này dùng để trì luyện Hành Tức và Tiết Tức của tầng Trung Đẳng. Nó là phương tiện cho Hành Giả Khí Công Phật Gia trợ giúp luyện tập để khai mở, đả thông „Sinh Tử Huyền Quan“ và tinh tấn trong kỹ thuật tham thấu „Huyền Quan Nhất Thể“.

„Linh Hương Phụng Hoàng Hí“ là kỹ thuật trì luyện bán động công, gồm 28 thức. Trong đó có 5 thức căn bản đầu tiên có tên là „Ngũ Phụng Triều Âm“

Các bậc Tiền Nhân đã dựa đã dựa vào một pho Kinh- Chú luyện âm mật truyền trong Thai Tạng Tông để viết thành một Nhạc Phổ dành cho Tù Và và Tiêu- Sáo.

Lão Phu hữu duyên, may mắn được truyền thừa cho bản Nhạc Phổ này. (Xem ảnh)

Thời buổi này chả còn „nơi“..nên chả còn „ai“… nghe rúc Tù Và nữa. Bởi vậy mà lão phu mới phải kỳ cục thiết kế ra bộ Tiêu- Sáo gồm có Ngũ Âm Địch, Đại Mạc Tiêu, và Tỷ Phụng Tiêu để luyện „Ngũ Phụng Triều Âm“.

Tiêu- Sáo đã có. Nhạc Phổ dịch ra và ký tự lại cho Tiêu Phổ không khó. Cái khó nhất vẫn là nơi luyện tập. Vì Ngũ Âm Địch tiếng vang réo rắt vang xa. Đại Mạc Tiêu, có âm lực trầm hùng, tính chấn động lớn. Đặc biệt Tỷ Phụng Tiêu, thiết kế dành riêng cho thổi bằng mũi. Tuy sức chấn động không bằng Đại Mạc Tiêu, nhưng âm vực rộng, lên xuống trầm bỗng nhiều cung bậc với âm sắc phong phú, cùng với Linh Hương tỏa ra ngào ngạt. Vì vậy cả 3 loại Tiêu Sáo này, lúc dùng nội hàm của „Linh Hương Phụng Hoàng Hí“ để thổi, không thể nào thi triễn trong vùng phố thị.

Tiêu Phổ đã có, Tiêu- Sáo âm lượng đã chỉnh sửa vừa ý. Nay lão phu cần có thời gian để tham thấu „Ngũ Phụng Triều Âm“. Vì vậy sẽ có chuyến đi về „Cố Quận“, nơi lão phu có duyên được truyền thừa Nhạc Phổ Nội Gia này để trì luyện.

Cũng vì vậy mà xin thông báo luôn thể. Tất cả lịch trình hoạt động trong tháng 8.2017 của lão phu vẫn giữ như cũ. Nhưng lịch trình trong tháng 9.2017 sẽ hủy bỏ toàn bộ. Mọi lịch hẹn của tháng 9 xin hẹn lại tháng 10.2017.

Nay kính thông báo và thành thật xin lỗi.

24.07.17
Thuận Nghĩa

SHARE