…Đôi khi chỉ cần thế thôi

Một chút buồn buồn để nhớ

Chắc chắn một mai sẽ vỡ

Có cái để mà buông trôi

Chắc chắn nghĩ mình mang nợ

Loay hoay trả cả cuộc đời…

Hì hì…

12.07.21

Thuận Nghĩa

SHARE