lockdown ngãng kệ lốc-đao

mệnh an ở chốn ba đào. Cứ dong!

em mong đành vậy thì mong

locdown anh phải vòng vòng quanh đây

nom em vời vợi chân ngày

anh nơi ruộng nhớ cay cay luống tình

trót mùa cơm áo bấp bênh

nẻo yêu hẹn lại bát canh ruột bầu…

cũng đừng trách cứ bể dâu

đời đâu dưng bỗng ao sâu cá mè

cháo hành lưng bát vẫn Quê

quạt mo còn cả trưa hè mai sau

đường tà sứt chỉ qua cầu

vẫn mong gió lạ thổi câu chân thành

để rồi e ấp đầu đình

lá trúc lụa vẫy khúc tình tình tang

mai này nếu lỡ thành “chàng”

kiệu hoa lục lạc… em “nàng” không em?

bây giờ khăn gói tòng teng

biết đâu ngày nọ em quen bước cùng

thân cư nơi cõi tùm lum

sá chi vài độ cắc tùng tùng cheng

biết đâu mùa ấy nom em

luống anh sâu bẫm mướt lên đòng đòng…

14.01.21

Thuận Nghĩa

SHARE