Home Khí công Kỹ Thuật Luyện “ Cát Đá Trùng Lại

Kỹ Thuật Luyện “ Cát Đá Trùng Lại

665
0

Kỹ Thuật Luyện “ Cát Đá Trùng Lại “ -1: Khúc dạo đầu.

a- Công thức Hơi thở “ Hành Tức”:

(2- 2- 2- 3) 3 lần

(2- 2- 2- 3- 3) 1 lần

b- Chủng Âm:

( Nam mô- Đại bi- Hội thượng/ Phật bồ tát )

… 3 lần.

“ Thiên thủ- Thiên nhãn – Vô ngại- Đại bi tâm- Đà ra ni “ … 1 lần

…..

SHARE