Mình tên cúng cơm là Thuận Nghĩa, 4 học trò nồng cốt hỗ trợ cho khóa học cũng có tên cúng cơm là Trung, Kiên, Thắng, Thái. Không thành công mới lạ….heheheheee!!!!

16.08.21

TN

SHARE