Home Uncategorized Hy vọng

Hy vọng

263
0

… chiếc lá nào lẻ loi làm nên mùa chờ, chiếc lá nào úa khô tô nên màu hoang vu…
Buồn!!! Tháng 9 năm nay “mất” có 3 cái tiêu. Hy vọng là cả 3 cái đều biết “ trở về””
Hôm nay ngược Bắc về lại Hamburg
27.09.21
TN

SHARE