Home Khí công „HUYỀN QUAN LỆNH“ trong kinh „TÔ LÔNG MÀY“- Phần 2

„HUYỀN QUAN LỆNH“ trong kinh „TÔ LÔNG MÀY“- Phần 2

2198
0

„HUYỀN QUAN LỆNH“ trong kinh „TÔ LÔNG MÀY“ (Khí Công Phật Gia Liệu Pháp/ Buddha QiGong Therapie)- phần 2

2- NGUYÊN LÝ CỦA TIÊU TỨ ĐẠI và TIÊU LỤC MẠCH

a/ Những Khái Niệm Cơ Bản Trong Tiêu Phổ „LINH HƯƠNG PHỤNG HOÀNG HÍ“

Linh Hương Phụng Hoàng Hí là tiêu phổ được viết ra trên nền tảng của Kinh Tô Lông Mày

Mà kinh Tô Lông Mày là kinh chú chủ về các phương pháp tu luyện về Thân Mật.

Vậy Thân Mật là gì?.

Đại ý trong kinh viết rằng: „Con Người“ có 3 bí mật lớn . Bao gồm:
– Những bí mật về thân thể gọi là Thân Mật
– Những bí mật về ngôn ngữ gọi là Ngữ Mật
– Những bí mật về ý thức, trí tuệ gọi là Ý Mật

Vì vậy trong các phuơng pháp tu luyện về Khí Công Phật Gia sẽ có các phương pháp trì luyện cơ bản, theo thứ tự cấp độ thành tựu, như sau:
– Trì luyện về Thân Mật: Làm chủ và nhất thể Lục Đại
– Trì luyện về Ngữ Mật: Tụng niệm Chân Ngôn
– Trì luyện về Ý Mật: Tâm quán tưởng Phật Tánh
– Khi đã đạt được thành tựu rốt ráo trong việc trì luyện Tam Mật nói trên thì mới trì luyện đến cảnh giới tối cao của quá trình tu tập, đó là cảnh giới Tọa Thiền và Nhập Định

(Chính vì vậy mà với các môn đồ của bổn phái, lão phu không bao giờ nhắc đến hai chữ Thiền Định, hay Ngồi Thiền. Và thường xuyên nhắc nhở các môn sinh, phải cực kỳ cẩn trọng khi tiếp xúc với các môn phái Thiền hiện đang lưu hành phổ biến trong dân gian.

Khi trình độ Nội Hàm chưa đạt đến sự liễu nghiệm về Thân Mật, Ngữ Mật, Ý Mật. Có nghĩa là khi chưa làm chủ và thấu ngộ được được thân Tứ Đại, chưa có trải nghiệm về Mật Ngữ, chưa làm chủ được cảm xúc và ý niệm. Chưa ngộ ra sự đích thực của của tâm Từ Bi thì đừng bao giờ bén mảng đến với cảnh giới của Thiền Đinh hay Tọa Thiền…- TN )

Về Thân Mật lại có các tầng cấp ý nghĩa như sau:

– Thân tâm con người có thể chia thành ba tầng lớp từ Thô Lậu đến Vi Tế. Đó là thân Tam Muội Da (Samaya), thân Trí Tuệ (Jnana Kaya) và thân Tam Ma Địa (Samadhi)

– Thân Tam Muội Da là thân thể được hợp thành bốn Đại. Bao gồm Địa Đại, Thuỷ Đại, Phong Đại và Hỏa Đại. (Là thân xác máu thịt kết hợp giữa Tinh Cha, Huyết Mẹ mà sinh ra). Thân Tam Muội Da là cơ sở căn bản cho tầng tu luyện về Thân Trí Tuệ

– Thân Trí Tuệ là trường Năng Lượng nội tại của sự sống trong cơ thể của Con Người. Thân Trí Tuệ được cấu thành bởi Khí (prana), Mạch (nadi) và Tinh Chất (bindu). Các thứ này tồn tại trong Ý Thức của con người, nên cần phải thông qua quá trình tu tập mới cảm nhận được sự tồn tại của nó.

– Tầng thứ ba của Thân Mật là Thân Tam Ma Địa, tầng này nằm ở khoảng lòng ngực trong mạch Trung Đạo. Nó chính là trường Năng Lượng sẵn có của cơ thể và cũng chính là thể Ánh Sáng trong các bảy thể Năng Lượng hiện hữu. Đối với người thường cực kỳ khó khăn để thể nghiệm và trải nghiệm thấu ngộ sự tồn tại của trường Năng Lượng này. Việc tu tập các phương pháp tối cao, như Đại Thủ Ấn, hay Đại Viên Mãn cũng nhằm mục đích tự mình thấy được cảnh giới Tâm Bất Nhị thì mới nhìn thấy thân Tam Ma Địa (Bản Lai Diện Mục)

– Cơ thể con người vốn đã có sẵn khả năng tự nhiên để tương tác và thông hóa với thiên nhiên, vũ trụ. Do cuộc sống chìm ngập trong tâm đối đãi nhị nguyên mà khả năng này bị khuất lấp và lại chưa được sự điểm hóa của các bậc Đại Trí Tuệ và chưa được tiếp cận những phương pháp trì luyện có hiệu quả, nên nên khả năng huyền diệu này của cơ thể không thể phát huy và hiển lộ…

Kinh TÔ LÔNG MÀY tập hợp những phương pháp cổ xưa để gia trì tu tập về Thân Mật như đã trình bày ở trên. Trong đó có các phương pháp thực hành:
– Thủ Ấn (Mudra, Phyag- Rgya).
– Trì luyện về Khí (Prana, Lung), Mạch (Nadi, Tsa), và Tinh Chất (Bindu, Tikle).
– Quán luyện về Tam Mạch, Ngũ Luân
– Khai thông Khí Mạch
– Trì luyện và vận hóa, nhất thể tinh hoa của Lục Đại
…..

Linh Hương Phụng Hoàng Hí chỉ là một trong những phương pháp vận dụng các nguyên lý, giáo thuyết trong kinh Tô Lông Mày. Linh Hương Phụng Hoàng Hí, được Sơ Tổ của phái Thái Âm Công, vận dụng 5 kỹ thuật cơ bản của kinh Tô Lông Mày để viết thành Tiêu Phổ thực hành luyện tập khi thổi tiêu Tứ Đại và Tiêu Lục Mạch.

5 kỹ thuật vận dụng trong tiêu phổ này là:
1- Ấn Quyết
2- Mật Chú
3- Khai Thông Khí Mạch
4- Nhất Thể Lục Đại
5- Lệnh Huyền Quan

Trong đó 4 kỹ thuật đầu thuộc về phương pháp trì luyện, khám phá và liễm ngộ về Thân Mật của tự thân. Kỹ thuật thứ 5 là „Lệnh Huyền Quan“, thuộc về kỹ thuật vận Khí Lực (Nội Công), giúp cho môn đồ và người bệnh đả thông khí mạch, khai mở và phục hồi lại lập trình của thân „Tam Muội Da“ đã bị sai lệch hoặc hư hỏng.

( Khúc tiêu mà lão phu thổi chơi trong giờ giải lao của buổi huấn luyện Thoái Cốt Công vào ngày 10.06.18, tại Sài Gòn là Đệ Nhất Khúc trong 5 khúc của tiêu phổ Ngũ Phụng Triều Âm, một bản tiêu phổ chiết giải từ Linh Phương Phụng Hoàng Hí

https://www.facebook.com/…/pcb.196182951…/1961816887196841/… )

(Còn nữa…)

15.06.18
Thuận Nghĩa

SHARE