Lá không còn xanh nữa

Tôi cũng nâu theo rũ bỏ bụi trần

Nắng chớm nhạt màu trời vơi lồng lộng

Đã chậm lối về

Em còn đợi hay không?

06.08.20

TN

SHARE