Ngủ đi trắng

Xanh không phải là duy nhất của bầu trời

Nên đừng trằn trọc sẽ về đâu giữa rộng

Không hát được qua nhau với lời

Thì cứ chạm vào nhau mà lắng động

Cái gót không nẻ

Mai rồi cũng đâu phải vì bay mà dừng lại

Có hít hà cũng đâu vì phải-trái mới được nhấc chân!

Ngủ đi trắng

Em đừng lăn mình qua bên hẹp

Bên đó không có môi

Để mỉm với bao la tận đáy của cười

Xanh không phải là duy nhất của bầu trời

Nên rộng đâu cần mở mắt nhìn mới lớn

Mà thôi!

Nơi chót đỉnh Thiên Nhai

Dù là Tiên Ông hay Tiên Bà

Thuở ấu thơ cũng cần lời ru của Mẹ

Có điều bây giờ

Cả em và anh

Ta nào biết ai sẽ ru…ai…

Bởi trong ai, người kia cũng còn quá bé

Thôi ngủ đi!

Sáng mai rồi

„Xanh“ hay „Trắng“

Ta cũng nhuộm đời nhau

Màu của xoay vần…

(Thôi ngủ đi!

Mai mốt có thành Tiên không cần giấc

Cũng xin em trả lại cái gác chân

Trong một lần lỡ hẹp…)

14.12.17

Thuận Nghĩa

SHARE