Bố kh!!! Để dành 5 tuần phép năm để về Việt Nam. Nay Đức và Châu Âu vỡ trận Covid- 19. Nếu từ giờ không nghỉ hết phép năm, đến tháng 12 coi như mất toi 5 tuần phép. Mà nghỉ thì biết đi đâu giờ…

17.11.20

TN

SHARE