(Liên hệ và đăng ký tham dự tại các trang Facebook của Ban tổ chức của 3 miền)

– Trang thông tin liên hệ và trao đổi kinh nghiệm tập luyện của học viên tại Sài Gòn

https://www.facebook.com/groups/HocKhiCong/

– Trang thông tin liên hệ và trao đổi kinh nghiệm tập luyện của học viên tại Hà Nội
https://www.facebook.com/groups/thuannghiakc/

– Trang thông tin liên lạc và trao đổi kinh nghiệm tập luyện của học viên Khí Công tại Gialai
https://www.facebook.com/groups/142476732994887/

SHARE