Bố khỉ!!! Bản quyền với bản cọt…thì thôii, ta tự viết ra ta chơi, khỏi phải lăn tăn chi cho nó xoắn não…

“… Dưới nắng phiêu linh, em lồng lộng môi nồng” trích trong bản phổ “Nét Hạ” viết riêng để tập thổi sáo ống 4 quảng Âm

14.06.21

TN

SHARE