Bọn chúng là những đứa đồng cam cộng khổ trong giai đoạn đầu đời, trong giai đoạn đất nước trong tình trạng khốn nạn nhất của Tộc Việt.

Gần 40 năm mới gặp lại lần đầu tiên. Chúng đã về hưu, đã trở thành Ông thành Bà. Có điều tất cả bọn chúng đều chỉ là Bà Ngoại hoặc Ông Ngoại hết. Duy chỉ có một mình Mình là tương lai sẽ là Ông Nội heeee

29.04.17
tn

SHARE