Đất không lành chim không còn đậu nữa

Cánh nguyên sơ đã thăm thẳm về ngàn

Mà sao lạ hôm thu rồi nguyệt tận

Tiếng từ qui trước cửa lại râm ran…

…..

16.10.21

Thuận Nghĩa

SHARE