Qui nạp thêm tà khí – Phần 2 (khảo luận)

Lý thuyết “sóng độc hại” đã đặt nền tảng cho môn Địa Sinh Học ra đời. Phương Tây bắt đầu có một môn khoa học mới. Địa Sinh Học đã được hình thành và có hệ thống nghiên cứu thống kê đo đạc. Được đề cập đến lẻ tẻ trong một vài giáo trình trong … Đọc tiếp Qui nạp thêm tà khí – Phần 2 (khảo luận)