Biệt Lý Tam Tiêu- Phần 1

Sách Linh Khu Tố Vấn –         Bệnh Phong bắt đầu từ đâu mà trị –         Trước dụng Tam Tiêu –         Bệnh Thấp lấy gì làm chủ –         Tam Tiêu làm chủ –         Hư Hàn thủ trọng nơi đâu –         Trọng Tam Tiêu …. –         Chứng hỏa vượng gây huyễn vựng, đâu đầu chóng mặt, ù … Đọc tiếp Biệt Lý Tam Tiêu- Phần 1